Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 
Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 

Obchodní podmínky

dle § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.naqed.cz (dále jen „E-shop“) je obchodní společnost NAQED s.r.o., IČ: 046 08 763, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250684 (dále jen „Prodávající“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) na zboží nabízené Prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

1.3. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (Kupující, který je spotřebitele dále též „Spotřebitel“);

b) podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele; podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve Obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

1.6. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu zasláním potvrzovacího emailu na Kupujícím zadanou emailovou adresu.

2.3. Přílohou potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek, Zásad zpracování osobních údajů a Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

2.4. Kupující vytvoří objednávku zboží tak, že vybrané zboží vloží na E-shopu do tzv. nákupního košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit požadované plnění či dopravu, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

3. CENY

3.1. Všechny aktuální a platné ceny jsou uvedeny u jednotlivých produktů nabízených na E-shopu. Ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků. To se však netýká nákladů na dopravné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Cena za objednané zboží společně s cenou za zvolený způsob dopravy tvoří společně kupní cenu za objednávku (dále jen „Kupní cena“).

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cenu lze zaplatit online kartou, přičemž platební karta musí být vydána v EU a mít povolené platby na internetu (přenos je realizován skrze platební bránu).

4.2. Kupní cena je uhrazena až po jejím připsání na bankovní účet Prodávajícího.

4.3. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

5. ZPŮSOB A NÁKLADY NA DODÁNÍ

5.1. Jednotlivé způsoby dodání zboží jsou Prodejcem nabízeny dle aktuální dostupnosti a cen stanovených jednotlivými dopravci. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou dostupné na webové stránce ZDE.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

6.2. Za účelem řádného uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu je Spotřebitel povinen nejpozději v poslední den lhůty zaslat Prodávajícímu na emailovou adresu info@naqed.cz oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. Pro toto oznámení může Spotřebitel využít vzorový formulář, který je ke stažení ZDE. Přijetí formuláře potvrdí Prodávající Kupujícímu emailem neprodleně po jeho obdržení.

6.3. Včasným doručením oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Spotřebitel je povinen zaslat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.

Adresa pro zaslání zboží je:
Otec logistic park, NAQED
Průmyslová 1368
Hostivice
25301

6.4. Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 7 dnů od vrácení zboží Prodávajícímu. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.5. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku). V případě, že je Kupující Spotřebitel náleží mu navíc zvláštní práva spotřebitelů z vadného plnění dle speciálních ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit na e-mailové adrese: info@naqed.cz.

Adresa pro zaslání zboží je:
Otec logistic park, NAQED
Průmyslová 1368
Hostivice
25301

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o skutečnosti, že obdržel reklamované zboží, do dvou pracovních dnů.

8. PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • hodí se k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vad, které se vyskytnou na zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To se však nevztahuje:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3. Je-li na zboží uvedené datum spotřeby, lhůta dle čl. 8.2 těchto Obchodních podmínek se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

8.4. Spotřebitel je povinen zboží prohlédnout a překontrolovat ihned při jeho převzetí a ujistit se o jeho vlastnostech.

8.5. Spotřebitel je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží.

8.6. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li Prodávající výslovně Spotřebitele, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

8.7. Práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

8.8. Podstatné porušení Kupní smlouvy:

8.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy (tj. porušením povinnosti, o němž Prodávající již při uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Spotřebitel Kupní smlouvu neuzavřel), má Spotřebitel právo na:

a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části,

b) odstranění vady opravou zboží,

c) přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

d) odstoupení od Kupní smlouvy.

8.8.2. Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Spotřebiteli, že vady neodstraní, může Spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Spotřebitel své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

8.9. Nepodstatné porušení Kupní smlouvy:

8.9.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

8.9.2. Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

8.9.3. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Spotřebitel požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.10. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém mu byl dodán. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li Spotřebitel zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Spotřebitel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Spotřebitel zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Spotřebitel Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

8.11. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.1., může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

8.12. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

8.13. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.14. Uplatní-li Spotřebitel práva z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li reklamace oprávněná náleží Spotřebiteli náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po skončení lhůty k uplatnění práva z vadného plnění.

8.16. Nebezpečí škody na věci:

a) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci.

b) Předá-li Prodávající dopravci věc pro přepravu ke Kupujícímu v místě určeném Kupní smlouvou, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí Zásady ochrany osobních údajů dostupné ZDE.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

10.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

11.1. Kupní smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Případné spory vzniklé z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny pouze příslušnými soudy České republiky.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2020.

Jste naqed?

ZŮSTAŇTE S NÁMI A NIC VÁM NEUNIKNE
K PRVNÍ OBJEDNÁVCE NAVÍC ZÍSKÁTE DOPRAVU ZDARMA.
0

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon